Neurorevalidatie

NeurorevalidatieDe gevolgen van een CVA (beroerte)of anderszins niet aangeboren hersenletsel(bijvoorbeeld bij Parkinson, MS, ALS, hersentrauma na een ongeval) kan het dagelijkse leven van patiënten en hun partners ernstig beïnvloeden. Door het letsel is het denken en doen verstoord. Dit kan tot gevolg hebben dat een patiënt minder goed kan functioneren waardoor de kwaliteit van leven vermindert. Er kunnen zich problemen voordoen op het gebied van de mobiliteit, de communicatie, het eten en drinken en de persoonlijke verzorging. Ernstige problemen kunnen ontstaan onder meer op het terrein van wonen, werk en relatie. Neurorevalidatie richt zich op een zo optimaal mogelijk functioneren na een CVA of andere hersenaandoening. Het is een leerproces waarbij de mogelijkheden door therapie en/of aanpassingen wordt doorlopen. De therapie zal indien nodig in de thuissituatie worden uitgevoerd, maar kan ook plaats vinden op de praktijk.

Doel van neurorevalidatie

Het doel van neurorevalidatie kan zijn het herleren van functies/vaardigheden waarin herstel mogelijk is. Dit is van toepassing bij ziektebeelden, waar in het algemeen gesteld, vooruitgang geboekt kan worden. Dit is bijvoorbeeld het geval bij ziektebeelden als CVA of traumatisch hersenletsel (bijvoorbeeld door een ongeval).

Het doel kan ook zijn het leren behouden van functies, vaardigheden, kracht en conditie waarin herstel niet mogelijk is. Dit geldt bijvoorbeeld bij progressieve ziektebeelden als de Ziekte van Parkinson, Multiple Sclerose, Amyotrofische Lateraal Sclerose en in de chronische fase na een CVA.

Daarnaast is het van belang te leren de geleerde functies en vaardigheden in verschillende situaties toe te passen, te leren om te gaan met hulpmiddelen/voorzieningen en het voorkomen van complicaties. Complicaties kunnen de kwaliteit van leven verminderen en het herstelproces nadelig beïnvloeden. Neurorevalidatie kan tevens prima toegepast worden bij mensen met NMA (neuromusculaire aandoeningen).

Het NeuroRevalidatieNetwerk

Praktijk voor fysiotherapie Het Middenpad participeert in het NeuroRevalidatieNetwerk waarin nog twee fysiotherapeuten, een ergotherapeute en een logopediste zitting hebben. Allen in het netwerk hebben kennis, ervaring en affiniteit met neurologische aandoeningen. Daarnaast nemen wij deel aan verschillende (transmurale) samenwerkingsverbanden waaronder ParkinsonNet, MS netwerk (in oprichting)en IOF Neurologie.

ParkinsonNet

Fysiotherapie Het Middenpad is aangesloten bij het Parkinsonnet. Het ParkinsonNet bestaat uit regionale netwerken van zorgverleners die gespecialiseerd zijn in het behandelen en begeleiden van patiënten met de ziekte van Parkinson of op Parkinson lijkende aandoeningen (Parkinsonismen). ParkinsonNet is een initiatief van het UMC St Radboud en de Werkgroep Bewegingsstoornissen van de Nederlandse Vereniging voor Neurologie Het ParkinsonNet concept wordt ondersteund door het Koninklijk Nederlands Genootschap voor Fysiotherapie, de Vereniging van Oefentherapeuten Cesar & Mensendieck, Ergotherapie Nederland, de Nederlandse Vereniging voor Logopedie en Foniatrie en de Parkinson Patiënten Vereniging.

Waarom ParkinsonNet?
De ziekte van Parkinson is een complexe aandoening. Hierdoor kunnen problemen ontstaan met het uitvoeren van dagelijkse activiteiten. Voorbeelden zijn moeite met lopen, aankleden, spreken of eten. Door deze diversiteit aan problemen zijn vaak meerdere zorgverleners betrokken bij de behandeling van de ziekte van Parkinson. Het is daarom belangrijk dat zorgverleners specifiek deskundig zijn en behandelingen goed op elkaar afstemmen. Het voordeel van ParkinsonNet is dat u dichtbij huis een goede behandeling krijgt.

Meerwaarde ParkinsonNet-therapeut
De therapeuten van het ParkinsonNet zijn gespecialiseerd in het behandelen van Parkinsonpatiënten en patiënten met een parkinsonisme. De ParkinsonNet therapeuten werken nauw samen met de neurologen in de regio. Zodoende zijn de behandelingen deskundig en beter op elkaar afgestemd.

Website: http://www.parkinsonnet.nl

Neurorevalidatie en MS

Regelmatig bewegen is goed voor de lichamelijke én geestelijke gezondheid. Het kan het verloop van MS niet tegenhouden, maar soms wel de gevolgen van de ziekte beperken. De fysiotherapeut kan helpen als dagelijks bewegen lastig wordt. De behandeling bestaat meestal uit voorlichting en oefentherapie. Voor MS-patiënten die (tijdelijk) aan een rolstoel of bed gebonden zijn, zijn ook andere behandelingen mogelijk. Een fysiotherapeutische behandeling bij MS kan zich richten op:

  • stijfheid bestrijden;
  • spieren en gewrichten beweeglijk houden;
  • spierkracht onderhouden;
  • pijnbestrijding;
  • zelfstandigheid in het dagelijks leven bevorderen;
  • een goede ademhaling houden of verbeteren;
  • adviezen over hulpmiddelen;
  • doorbloedingsproblemen voorkomen.

Als de MS stabiel is en er zijn klachten, dan duurt een behandeling meestal een paar weken of maanden. Meestal krijgt de patiënt dan ook een oefenschema mee voor thuis, bijvoorbeeld om beter te leren lopen. In een periode van verergering van de MS-klachten, kan de fysiotherapeut één of meer keren per week spieren en gewrichten soepel houden. Patiënten die gebonden zijn aan bed of rolstoel, kunnen ook thuis behandeld worden.

Omdat vermoeidheid een veel voorkomende klacht bij MS is, zal de fysiotherapeut er goed op letten dat oefeningen niet extreem inspannend zijn.

 

MS verschilt per persoon MS kent verschillende uitingsvormen en het beloop van de aandoening verschilt per persoon. In hoeverre een beperking als gevolg van MS van invloed is op iemands dagelijks leven is in verregaande mate individueel bepaald. Zo zal bijvoorbeeld krachtsverlies in een been voor iemand met een administratieve baan heel andere gevolgen hebben dan voor iemand die de post moet bezorgen. Op individueel niveau voorspellen hoe de MS zich in de toekomst zal uiten is zeer moeilijk danwel niet mogelijk. Verbetering van de gezondheidszorg door nieuwe inzichten en ook nieuwe medicijnen spelen daarin een grote rol. Landelijke richtlijn De Nederlandse richtlijn MS 2013 gepubliceerd voor zorgverleners die zich met MS bezighouden. Deze richtlijn geeft informatie over welke behandeling op welk moment de voorkeur heeft, gebaseerd op wetenschappelijk onderzoek. Een –voor het gebied van de fysiotherapie- zeer belangrijk punt uit de richtlijn is dat uit recente publicaties steeds meer blijkt dat mensen met multiple sclerose baat hebben bij het zoveel mogelijk aanhouden van normale lichamelijke inspanningen en sportbeoefening. Bewegen mag dus en het is zelfs gezond. Dat lijkt zo logisch maar er is lange tijd anders over gedacht.

Neurorevalidatie na een CVA

Deze therapie is bedoeld voor mensen die een beroerte/CVA (hersenbloeding of herseninfarct) hebben gehad en hiervan in meer of mindere mate restverschijnselen overgehouden hebben. Maar ook voor mensen die na een revalidatie weer thuis zijn en nieuwe beperkingen tegenkomen. Of als het lastig is het geleerde thuis toe te passen, of u wilt leren om nog zelfstandiger te worden. Voor sommige mensen is het in de chronische fase van belang tijdelijk of met regelmaat bij de fysiotherapeut te komen, om te trainen of om achteruitgang te voorkomen.

Vaak zijn er ook cognitieve functiestoornissen, de niet-zichtbare problemen na een CVA. Te denken valt aan geheugenproblemen, ongeremd gedrag, één zijde niet goed voelen, een bewustzijnsbeperking (hemi-inattentie of neglect) of verstoord inzicht. Het is soms ook voor familie en vrienden een uitdaging hier mee om te gaan. Indien nodig kan ik hierin advies geven of doorverwijzen naar bijvoorbeeld het Beroerte Adviescentrum.

Doel

Het doel is: zo zelfstandig mogelijk in de thuissituatie kunnen leven, dagelijkse bezigheden en hobby’s uit kunnen voeren. Hieronder zijn vele kleinere doelen te scharen; te denken valt aan conditieverbetering, motoriek in arm/hand verbeteren, vergroten van de loopvaardigheid of het leren afleggen van langere afstanden. Ook kunt u denken aan het verbeteren of behouden van de algehele mobiliteit, het aanleren van specifieke taken, zoals de stoep op- en afstappen, en krachttraining.

Uitvoering

Dit kan in onze praktijk plaatsvinden, maar ook buiten of bij u thuis, afhankelijk van de hulpvraag en het doel van de behandeling. Voor deze therapie heeft u een verwijzing van uw huisarts of specialist nodig.

Kom langs bij Fysiotherapie Het Middenpad
voor een kennismakingsgesprek!